FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

छाडा तथा घरपालुवा जनावरको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

घोडाघोडी नगरपालिकाको पार्किङ्ग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६

घर वहाल तथा विटौरी शुल्क संकलन कार्यविधि २०७६

कृषि वजार निर्देशिका

करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

Pages